Đóng

Lịch sát hạch

THI SÁT HẠCH

27/02/2021 admin

Ngày 02/03: B2 Khóa 222 + V/R 22/01 Ngày 09/03: B2 Khóa 223 + V/R 59 + 60 + V/R 26/01 Ngày 17/03: B2 Khóa 224 + V/R 02/03 Ngày 24/03: C91 + V/R 09/03 Ngày 31/03: B2 Khóa 225 + STĐ 61 + C92 Ngày 14/03: A1 + A2 (Khóa thi ngày 28/02 dời…

Xem thêm