Đóng

Lịch kiểm tra

HỌC LÝ THUYẾT LUẬT GTĐB

27/02/2021 admin

– Ngày 06/03 + Sáng 07/03: B2 K 237 + STĐ 67 + C98 – Ngày 20/03 + Sáng 21/03: B2 K 238 + 239 + STĐ 68 + 69 + 70 – Chiều 27/03 + Ngày 28/03: B2 K 240 + 241 + STĐ 71 – Ngày 07/03:Học A1 (Thi ngày 14/3) + Khám…

Xem thêm

KIỂM TRA LUẬT GTĐB

27/02/2021 admin

– Sáng 05 + Chiều 07/03: Khóa 229 + 230 – Sáng 12 + Chiều 14/03: Khóa 231 + STĐ 65 + 66 – Sáng 19 + Chiều 21/03: Khóa 232 + 233 – Sáng 26 + Sáng 28/03: Khóa 234 + 235

Xem thêm