Đóng

Chuyên mục khác

LỊCH THI SÁT HẠCH NGÀY 25.06.2024

Danh sách thi sát hạch ngày 25/06/2024 anh/chị học viên cập nhật và kiểm tra thông tin cho chính xác, có lỗi sai sót về thông tin anh/chị liên hệ để sửa chữa.

Đối với những anh/chị nộp hồ sơ đầu vào là CMND bây giờ đã có CCCD thì ngày thi sát hạch photo CCCD mới kẹp vào bổ sung hồ sơ hoặc ghi trực tiếp vào hồ sơ ngày thi sát hạch.

Danh sách thi sát hạch ngày 25/06/2024