Đóng

HỌC LÝ THUYẾT LUẬT GTĐB

– Ngày 06/03 + Sáng 07/03: B2 K 237 + STĐ 67 + C98
– Ngày 20/03 + Sáng 21/03: B2 K 238 + 239 + STĐ 68 + 69 + 70
– Chiều 27/03 + Ngày 28/03: B2 K 240 + 241 + STĐ 71
– Ngày 07/03:Học A1 (Thi ngày 14/3) + Khám sức khỏe.
– Ngày 21/03:Học A1 (Thi ngày 27/3)

Lịch học lý thuyết Liên quan